Zasady wykonywania i zlecania tłumaczeń

  • Tłumaczenie uwierzytelnione jest to tłumaczenie poświadczone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego za zgodność z przedłożonym dokumentem. Podpis i pieczęć tłumacza znajdują się na każdej stronie tłumaczenia. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są wyłącznie w formie papierowej.

  • Tłumacz ma obowiązek zaznaczyć, czy tłumaczenie uwierzytelnione zostało sporządzone z oryginału, czy z kopii. Większość instytucji wymaga, by przedkładane tłumaczenie było wykonywane z oryginału.

  • Tłumaczenie można zlecić, przynosząc dokument osobiście lub przesyłając dokument pocztą elektroniczną. Jeżeli dokument do tłumaczenia uwierzytelnionego zostanie przesłany pocztą elektroniczną, należy przy odbiorze okazać oryginał, jeżeli życzą sobie Państwo, aby tłumaczenie było poświadczone za zgodność z oryginałem.

  • Tłumaczenie uwierzytelnione, oprócz samego tekstu dokumentu, zawiera także opis wszystkich jego elementów, widocznych gołym okiem, takich jak: godła, nagłówki firmowe, pieczęcie, podpisy. W przypadku nieczytelnych elementów dokumentu, np. wpisów odręcznych, tłumacz czyni w tłumaczeniu stosowną adnotację: "wpis/ pieczęć nieczytelny/a".
  • Jeżeli dokument / tekst zostanie przesłany do tłumaczenia pocztą elektroniczną do godz. 16:00 w dzień roboczy, w tym samym dniu skontaktuję się z Państwem, podając wycenę tłumaczenia oraz termin realizacji. Do pracy na tekstem przystąpię po otrzymaniu od klienta akceptacji ceny i terminu oraz po wpływie należności na rachunek bankowy.
  • Jeżeli klient zostawi u tłumacza dokument oryginalny, należność za tłumaczenie uiszcza przy odbiorze.

  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego posiada 1125 znaków (łącznie ze spacjami). Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego posiada 1800 znaków (łącznie ze spacjami). Ilość stron przedłożonego dokumentu i ilość sporządzonych stron tłumaczenia nie zawsze pokrywa się z ilością stron rozliczeniowych. Ilość znaków liczona jest komputerowo po wykonaniu tłumaczenia.

  • Przy zlecaniu tłumaczenia podaję szacunkowy koszt tłumaczenia. W przypadku dokumentów typowych podaję dokładną cenę.